Zabıt Katipliği Nedir? Danışmanlık Hizmetleri

Uygulama sınavını geçen her aday eğitim kurumumuzdan ücretsiz mülakat eğitimi alabilmektedir.

Zabıt Katipliği Sınavına Başvuru Şartları 
1 - Lise, önlisans ya da lisans KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Başvuruda lise, önlisans ve lisanslar eşit haklara sahiplerdir. Öncelik sırası bulunmamaktadır.

2- Lise mezunları için (meslek liselerinde bilgisayar dersi görenler hariç) MEB ONAYLI Bilgisayar sertifikası almak.  Önlisans ve lisans mezunları için ise onaylı transkript yeterli olabilmektedir,
 
3- 2014 KPSS puanı ile başvuru yapacak kişilerin 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. 2016 KPSS puanı olan kişilerin 1 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu tarihli olması gerekmektedir,

4-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak
6) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7) Kamu haklarından mahrum olmamak,
8) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 
Uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi:
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Mülakata ise alıncak kişi sayısının 3 katı kadar kişi çağrılmaktadır.  Örneğin 5 kişi alınacak. Uygulama sınavına 20 katı olan 100 kişi girebilmektedir. Bu 100 kişi içerisinden ise yazma sırasına göre ilk 15 kişi çağrılmaktadır.  

Zabıt Katibinin Görevleri 

Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı'nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Görev yerleri, adliyeler(mahkeme veya savcılıklar), bölge idare ve iş mahkemeleri, seçim kurulları veya müdürlükleri veya icra daireleri(icra memuru sıfatı ile)'dir.

Zabit katiplerinin işleri genelde rutin ve yoğundur. Sözlü ifadelerin yazılı ortama eksiksiz aktarılmasında önemli görev üstlenmektedirler. Görevleri sadece bununla sınırlı olmayıp mevzuatın kendilerine yüklediği görenler aşağıda sıralanmıştır.

 

1-Yazi İşleri Müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri görmek (Yönetmelik 1 ve 2. madde )

2-Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazılması, mahkemeye ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak ( Yönetmelik 4. madde )

3-Duruşmalara katılarak hâkimin nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek, tutanakları temiz ve okunaklı olarak yazmak ve hazır bulunan hâkimle birlikte imzalamak (Yönetmelik 30. madde, HUMK 151, 152 ve 157. madde )

4-Ara kararı gereğince yapılacak yazışma ve işlemler için tarafların ödemesi gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmek, ara karar gereğinin yerine getirildiğini tutanak altına işaret ve imza etmek (Yönetmelik 32. madde )

5-Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara kararı gereğini yerine getirmek üzere vezneden ya da yazı işleri müdüründen gerekli kısmını almak ve bu isi karar verilmesinden iki gün içinde yapmak ( Yönetmelik 35. madde )

6-HUMK’nin 157. maddesinde yazılı kimselerin ( her iki taraf ve vekilleri ) dosyayı incelemesine nezaret etmek (Yönetmelik 39. madde ).

7-Mahkemece verilen ve acele islerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazmak (Yönetmelik 49. madde ).

8-Mahkemece görevlendirildiği durumda, ihtiyati haciz dışındaki tedbirlerin tatbikini yapmak (HUMK 106.madde ).

9-Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak (HUMK 154. madde ).

10-Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamanında noksansız almak (HUMK 158. madde ).

11-Cevabi zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

12- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.

a) Kalem hizmetlerinin yürütülmesi, (Yönetmelik 5. madde)

b) iş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamanında yerine getirmek, biriktirmemek,

(Yönetmelik 6. madde)

c) Yazı işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile ilgili mevzuat hakkında bilgilenmek,

(Yönetmelik 7. madde)

d) Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak, (Yönetmelik

57. madde)

e) Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerdeki defterler ve kartonları temiz, düzgün, sağlıklı

bir şekilde tutmak, (Yönetmelik 23, 58. madde)

f) Defterlerde düzeltme yapıldığı takdirde yanlış olan bölümün üzerini ince bir çizgi çizip defter

kenarına düzeltme yaptıktan sonra keyfiyet C.savcısı ve Hakimi veya Mahkeme başkanınca onaylatması.

(Yönetmelik 58. madde)

g) Dava dosyalarını gününde esas defterine kaydetmek, (Yönetmelik 60. madde

h) Açılan her dava için ayrı bir dosya düzenlemek, (Yönetmelik 67. madde)

i) Mahkemelerce verilen kararlar ve suretlerinde imzasının bulunması zorunludur.

(Yönetmelik 66, 68. madde)

j) Her türlü tebligat işlemlerini yapmak, (Yönetmelik 77, 82. madde)

k) Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazı yazmak,

l) Tutanak ve diğer yazılı kağıtları yönetmeliğin 79. maddesine göre kullanmak.

m) Dosyaları yönetmeliğin 80. maddesine göre düzenlemek ve dizi listesi hazırlamak,

n) Duruşma günü listesi hazırlamak, (Yönetmelik 81. madde)

o) Mağdurun, şikayetçinin, suçtan zarar görenin ve katılanın vekilleri ile müdafiin kovuşturma

zamaında delilleri incelemesine nezaret etmek, (Yönetmelik 83. madde)

p) Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak, (Yönetmelik 85. madde)

q) Karara karşı istinaf, temyiz ve merci tayini isteminde bulunulması ile noksan ikmali için iade

hallerinde “Dosya gönderme formu” doldurularak Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet

Başsavcılığa veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere imzaya sunmak

(Yönetmelik 87. madde)

r) Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları

imzalamak, (MK 188-219-220)